Условия за ползване

Общи условия за ползване на www.decobg.com онлайн магазин на ДЕКО БГ 2014 EООД

Уебсайта www.decobg.com е онлайн магазин на ДЕКО БГ 2014 EООД. Вие може да закупите предлаганите продукти и те да ви бъдат доставени до посочения от вас за доствака адрес.
Всеки потребител на сайта www.decobg.com приема Общите условия за ползване на сайта от момента на влизането му в него и през цялото време на ползване до напускането на сайта (с изключение на линка към настроящите Общи условия).

1. Права и задължения на страните

. ДЕКО БГ 2014 EООД се задължава:
• да достави на клиента в срок заявената за покупка стока;
• да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка стока;
• да уведоми клиента за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;
• да уведоми потребителя за правото на клиента да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната – потребителят има право, без да дължи обезщетение да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, съобразно разпоредбите, конкретизирани по-надолу в договора;
• да приеме рекламация от страна на клиента в срок от 7 работни дни, считано от деня на получаването й, за сметка на ДЕКО БГ 2014 EООД, съобразно разпоредбите, конкретизирани по-надолу в договора.
• Да посочи стационарен и електронен адрес и телефон за връзка, жалби, рекламации и предложения от клиентите.

Клиентът се задължава:
• да предостави на ДЕКО БГ 2014 EООД предварителното си съгласие за закупуване на определената от него стока чрез електронната си поща;
• да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• да предостави на ДЕКО БГ 2014 EООД съгласието си за изпълнението на договора след като поръчката е направена;
• да получи стоката и да плати цената й;
• да заплати разходите по доставката, съобразно условията посочени по-надолу в договора;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
• клиента е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки и придружаващата ги документация при евентуално предявяване право на отказ от порьчката или при рекламация.
2. Условия на доставка
• ДЕКО БГ 2014 EООД се задължава след получаване на поръчката и уточняване на начина на разплащане да достави на Клиента закупената стока.
• При липса на складова наличност от заявената стока ДЕКО БГ 2014 EООД в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
• При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката в онлайн магазина на ДЕКО БГ 2014 EООД фирмата не носи отговорност.
• В случай, че ДЕКО БГ 2014 EООД изпълни друго вместо дължимото и потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика.
• Всички обявени цени на стоките са в български левове, с включен ДДС.
• Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Към нея е приложена цялата придружаваща документация, изисквана по закон, включително фактура и/или касова бележка.
• При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
• В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДЕКО БГ 2014 EООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
• Договорът поражда действие между страните след осигуряване наличността на стоката, предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.
• С потвърждение на поръчката по смисъла на закона се сключва договор за продажба от разстояние.
• С окончателното оформяне и потвърждение на поръчката, Вие като клиент се съгласявате с общите условия на настоящия договор, при които стоката ще ви бъде доставена. С тази клауза се уреждат индивидуалните договорни отношения между страните.

3. Начини на плащане и доставка
3.1. Разплащане при доставка – стойността на поръчката се дължи при нейното получаване.
Начини за плащане:
• При заявка до 12:00 часа на обяд поръчката се изпълнява в същия ден.
• При заявки след 12:00 часа на обяд поръчката се изпълнява на следващия ден.
• Заявките в събота се обслужват в понеделник.
• Заплащането се извършва с наложен платеж при доставянето на стоката.

4. Право на отказ от закупената стока – клиента има право без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания ДЕКО БГ 2014 EООД се задължава незабавно да възстанови заплатените суми от клиента. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.
Стоки които не може да се провери дали са използвани като например спрей не могат да бъдат върнати.

5. Рекламации
5.1. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да предяви рекламация в срок 7 работни дни от доставката й.
5.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена клиента следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката- касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.
5.3. В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията- чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.
5.4. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т. 7.3. от договора.

6. Лични данни

6.1. ДЕКО БГ 2014 EООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.
6.2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДЕКО БГ 2014 EООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
6.3. ДЕКО БГ 2014 EООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: [email protected]

7. Разкриване на информацията

7.1. ДЕКО БГ 2014 EООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
7.2. е получил изричното съгласие на клиента;
7.3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
7.4. ДЕКО БГ 2014 EООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

8. Отговорност – ДЕКО БГ 2014 EООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на ДЕКО БГ 2014 EООД – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДЕКО БГ 2014 EООД.
9. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез искове, отправени до Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.